The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'Un'

တံ - တံမ - တံ့ တန် တန်က - တန်စ တန်ဆ - တန်ပ တန်ဖ - တန်မ - တန့် တန်း တန်းက - တန်းတူ - တန်းတန်း - တမ်း တလ် ထံ ထန် ထန့် ထန်း - ထန်းန ထန်းပ - ထမ်း ဒံ ဒဏ် - ဒဏ်င - ဒဏ်ရ - ဒန် ဒန့် ဒန်း ဒါန်း ဒျန့် နံ နံက - နံင နံစ - နံန နံပ နံဖ - နံ့ နန် နန့် နန်း - နန်းစ - နန်းတ - နန်းမ နန်းယ - နန်းရ နန်းလ - နမ် နမ် နာမ် - နာမ်စား - နာမ် ထ - နမ့် နမ်း နှံ နှံ့ နှန့် နှမ်း - နှမ်းထ - ပံ့ ပဏ် ပဏ်း ပန် - ပန်က ပန်ကာ - ပန်တ - ပန်း ပန်းက - ပန်းကုံး - ပန်းခ - ပန်းစ ပန်းဆ - ပန်းဆယ်မျိုး ပန်းဆယ်မျိုး (related) ပန်းဆွဲ - ပန်းတ ပန်းထ - ပန်းန ပန်းပ - ပန်းမ - ပန်းရ ပန်းလ - ပန်းဝ ပန်းသ ပန်းအ ပျံ ပျံ့ ပျမ်း ပြန် ပြန်က - ပြန်စ - ပြန်ပ - ပြန်ဖ - ပြန်လည် - ပြန်လည် န ပြန်လည် ပ ပြန်လည် ဖ - ပြန်လည် ရ - ပြန်လည် အ ပြန်လုပ် - ပြန့် ဖန် - ဖန်ဆ - ဖန်တ ဖန်ထ - ဖန်မ - ဖန့် ဖမ်း ဖျံ ဖျန် ဖျန်း ဖြန့် ဖြန်း ဗန် ဗန်း ဘဏ် ဘဏ္ဍာ - ဘန် ဘန့် ဘန်း မံ မဏ် မဏ်း မန် - မန်တ - မန်း - မန်းမ - မာန် - မာန်တ - မာန်အ မာရ် မြန် - မြန်မာ - မြန်မာနိုင်ငံ စ မြန်မာနိုင်ငံ ဆ - မြန်မာနိုင်ငံ အ မြန်မာ ပ - မြန်မာ အ မြန်မာ့ စ - မြန်မာ့ ရ - မြန်မာ့ အ မြန်မြန် - မြန်အ မြန်း မှန် မှန်က မှန်ခ - မှန်တ - မှန်န မှန်နန်း - မှန်ပ မှန်ဖ - မှန်အ မှန်း - မှန်းခ -
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.