The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'Ay'

ယေ ယှေ ရေ ရေက - ရေကျ ရေကြ ရေခ ရေချ - ရေခွန် ရေင ရေစ - ရေစက် ရေစင် - ရေစွယ် ရေဆ ရေည ရေတ ရေထ ရေဒ ရေန - ရေနံ ရေနက် - ရေနစ် ရေပ ရေဖ ရေဘ ရေမ ရေယ ရေရ ရေလ ရေဝ ရေသ ရေအ ရေ့ ရေး ရည် ရွေ ရွေ့ ရွေး ရှေ့ ရှေး ရှည် ရွှေ ရွှေင ရွှေစ - ရွှေဇ ရွှေတ - ရွှေဒ ရွှေန - ရွှေပ ရွှေဖ - ရွှေမ ရွှေရ - ရွှေအ ရွှေ့ လေ လေက လေခ လေင လေစ လေဆ လေည လေတ လေထ လေန လေပ လေဖ လေမ လေယ လေရ လေလ လေဝ လေသ လေဟ လေအ လေ့ လေး လေးက - လေးည လေးတ - လေးဖ လေးမ - လေးလ လွေ လွေ့ လွေး လှေ လှေ့ လှေး ဝေ - ဝေဇ ဝေပ - ဝေယ ဝေလ - ဝေဟ ဝေ့ ဝေး ဝှေ့ ဝှေး သေ - သေက သေခ - သေဇ သေတ - သေန သေပ - သေမ သေရ - သေသ သေး သေဉ် သွေ သွေ့ သွေး သွေးက - သွေးင သွေးစ - သွေးည သွေးတ - သွေးန သွေးပ - သွေးမ သွေးရ - သွေးဝ သွေးသ သွေးအ ဟေ ဟေ့ ဟေး ဧဏ - ဧသ အေ အေ့ အေး
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.