The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'A'

စ - စက - စကား - စကားကြီးဆယ်မျိုး - စကားကြော - စကား ခ - စကား စ - စကား တ စကား ထ - စကား န စကား ပ စကား ဖ - စကား မ - စကား ရ စကား လ - စကားလုံး - စကားလုံး အ - စကား ဝ - စကား သ - စကား အ - စကီး - စကု - စကေး - စကော - စကော့ - စကိတ် - စခ - စခန်း - စချီ - စဆွံ - စတ - စတီ - စတု - စတူ - စတေး - စတော် - စတိုင် - စတစ် - စတုတ္ထ - စတန့် - စန - စနု - စနေ - စနိုး - စနက် - စနိုက် - စနောင် - စနောင့် - စနစ် - စနစ် ပ - စနည်း - စပ - စပါး - စပါး က - စပါး ခ - စပါး ရ - စပါး လ - စပါး အ - စပိ - စပေါ် - စားပိုး - စပုတ် - စပိန် - စပယ်ရာ - စပျစ် - စပွန် - စဖ - စမ - စမုန် - စမြဲ - စမြောင် - စမြိတ် - စရာ - စရိုက် - စရိတ် - စရန် - စလ - စလင်း - စလောင်း - စလုတ် - စလုံး - စလယ် - စလွယ် - စအ - စအို န စအို ပ - စအို ဝ - စာ စာက - စာကျက် - စာကြီး - စာကြည့် - စာကြမ်း - စာခ - စာချုပ် - စာခြောက် - စာဂ - စာစီ - စာစောင် - စာစစ် - စာဆို - စာညှင်း - စာတ - စာတိုက် - စာတိုင် - စာတည်း - စာတတ် - စာတန်း - စာတွေ့ - စာတွဲ - စာထ - စာန - စာပ - စာပေ - စာပေး - စာပို့ - စာပစ် - စာပိုဒ် - စာပုံး - စာပြ - စာပြန် - စာဖ - စာဘ - စာမ - စာမူ - စာမေး - စာမျက် - စာရ - စာရေး - စာရင်း - စာရင်း ပ - စာရင်း သ - စာရွက် - စာလ - စာဝ - စာသ - စာသင် - စာသွား - စာအ စား - စားက - စားခ - စားတ - စားန - စားပ - စားပိုး - စားပေါက် - စားပွဲ - စားဖ - စားမ - စားရ - စားလ - စားဝ စားသ - စားသုံး - စားသောက် - စားအ - စွ စွာ - ဆ - ဆခ - ဆဋ္ဌ - ဆတ - ဆန - ဆရ - ဆရာမ - ဆရာဝန် - ဆလ - ဆလံ - ဆလို - ဆလိုက် - ဆလုံ - ဆလွန်း - ဆာ - ဆာတ - ဆာယ - ဆား - ဆားဓ - ဆားပ - ဆားပေါက် - ဆားဗ - ဆားအ ဆွ ဆွာ ဇ - ဇန - ဇနီး - ဇယ - ဇယား - ဇယားကွက် - ဇရ - ဇရာ - ဇရိုက် - ဇလ - ဇလား - ဇလီ - ဇလဲ - ဇလပ် - ဇလုံ - ဇဝ - sounds like ဇ ဇာ - ဇာတာ - ဇာတိ - ဇာထ - ဈာ ဉာ ည - ညတ - ညမ - ညအ ညာ - ညာလ - ညား ညှာ ဌ - ဋ္ဌ ဌာ
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.