Learn Myanmar Asia Pearl Travels
The Free Online Myanmar-English Dictionary
👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Color-codes: nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'A'

Beginning of အာ အား အဖ အဖာ အဖီ အဖီး အဖု အဖူး အဖေ အဖေး အဖော အဖော် အဖို အဖို့ အဖိုး အဖက် အဖောက် အဖတ် အဖိတ် အဖုတ် အဖန် အဖမ်း အဖုံ အဖုံး အဖျား အဖျော် အဖျက် အဖျင်း အဖျဉ်း အဖြာ အဖြီး အဖြူ အဖြေ အဖြိုက် အဖြောင့် အဖြစ် အဖြည့် အဖြတ် အဖြန်း အဖြုန်း အဖွေး အဖွဲ့ အဖွင့် အဘ အဘိ အဘီ အဘေး အဘဲ အဘော အဘိုး အဘက် အဘင် အဘိဇ္ဈာ အဘိညာဉ် အဘယ် အဘွား
Back to Dictionary Main Menu