The Free Online Myanmar-English Dictionary

👀 Browse through all the words like a real dictionary.

The Free Online Myanmar English Dictionary.

Myanmar English Dictionary

Vowel 'A'

ပက ပခ ပင ပစ ပဆ ပဇ ပဉ - ပညာပ ပညာရ ပညာသ - ပညတ် ပဋ ပဋ္ဌ ပဏ ပတ ပထ ပဒ ပဓ ပန ပပ ပမ ပယ ပရ ပရိ - ပရီ ပရံ - ပရမ်း ပလ - ပလေ ပလက် - ပလိုင်း ပလတ် - ပလုတ် ပလိန်း - ပလွှား ပဝ ပသ ပဟ ပအ sounds like ပ ပါ့ ပါ ပါက - ပါဏ ပါတ ပါပ - ပါမ ပါရ ပါလ ပါဝ - ပါဠ ပါး ပါးက - ပါးစ ပါးန - ပါးဟ ပျ ပျာ ပျား ပြ ပြာ ပြား ပွ ပွား ဖ - ဖရ ဖလ - ဖအ sounds like ဖ ဖာ ဖား ဖျ ဖျာ ဖျား ဖြ ဖြာ ဖြား ဖွ ဖွာ ဖွား ဗ - ဗရ ဗလ ဗဝ - ဗဟ ဗာ ဗား ဗျ ဗျာ ဗျား sounds like ဗြ ဗြာ ဗြား ဘ - ဘန ဘဘ - ဘလ ဘဝ - ဘဟ sounds like ဘ ဘာ - ဘာဘ ဘာရ - ဘာဝ ဘာသ ဘား ဘွား မက - မကောင်း မကန်း - မကျွမ်း မကြာ - မကွေး မခ မဂ မင မစ မဆ မည မဏ မတ မထ မဒ မဓ မန မပ မဖ မမ မယ မရ မလ မဝ မသ မဟ မအ sounds like မ မာ မာ့ မား များ မြ မြား မွ မှ မှာ မှား မျှ မျှား မွှား မြွှာ
Back to Dictionary Main Menu

Color-codes:nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.