The Free Online Burmese Lessons

Learn Myanmar Language, History & Culture

Action Words — Burmese Verbs

Learn Burmese Verbs

So far we have been using some Burmese verbs ကြိယာ | kri1-ya2 MP3 Audio File in the sentences. Here is a review (Sortable):

AUDIO ↑↓ BURMESE ↑↓ ENGLISH ↑↓
sa3 စါးeat
thwa3 သွားgo
lo2 လိုneed
ga1-za3 ကစားplay
na3 နားrest
loat လုပ်do something
pyay3 ပြေးrun
cha1 ချfight
la2 လာcome
ku2 ကူhelp
kjite ကြိုက်like (something)
shi1 ရှိhave (something)
ya1 be permitted; be available
sun3 စမ်းtry out (something)
yone2 ယုံbelieve; trust (someone)
leare2 လည်visit
yu2 ယူtake
yay3 ရေးwrite
thi1 သိknow (something)
khau2 ခေါ်call
yut ရပ်park the car; stop (e.g., at the security check point, officer says "yut!")
nay2 နေstay
toe3 တိုးinch forward; push forward; move forward
hsoat ဆုတ်go backward; to retreat
kway1 ကွေ့turn
ho3 ဟိုးstop (the vehicle)
tet တက်go up (the vehicle, stairs)
hsin3 ဆင်းgo down; get down (e.g, from vehicle)
lite လိုက်come along
pay3 ပေးpay; give; hand over
leare3 လဲexchange (money, merchandize, etc..)
kji1 ကြည့်watch
weare2 ဝယ်buy
ku3 ကူးcross the road. (Note: also to swim; to copy)
si3 စီးride (car, bus, horse, bicycle, rickshaw, plane, train, boat, elevator, hot air balloon, etc..)

In English, to watch is to look more attentively, not a casual glance by turning your head. You look, you see, and you watch if you like what you see. You see something only after you look — not you see first then look.

Myanmar language does not differentiate between "look" and "watch". ကြည့် | kji1 in Burmese means to watch as in တီဗွီကြည့် | TV kji1Watch TV as well as to take a look.

The negative imperative phrase will be မကြည့်နဲ့ | ma1-kji1 neare1 which means either "Don't Watch" or "Don't look".

မြင် | myin2, on the other hand, is perceiving or seeing something as you turn your head. So,

မြင်တိုင်းမကြည့်နဲ့ | myin2 dine3 ma1-kji1 neare1 means "Don't look (and pay attention) every time you see something."

Don't look every time you see

In English, to watch is to look more attentively, not a casual glance by turning your head. You look, you see, and you watch if you like what you see. You see something only after you look — not you see first then look. Myanmar language is opposite. (ကြည့် | kji1) in Burmese means to watch as in (TV ကြည့် | TV kji1) — Watch TV as well as to take a look. The negative imperative phrase will be (မကြည့်နဲ့ | ma1 kji1 neare1) which means either "Don't Watch" or "Don't look". (မြင် | myin2) on the other hand, is perceiving or seeing something as you turn your head. So, (မြင်တိုင်းမကြည့်နဲ့ | myin2 dine3 ma1 kji1 neare1) means "Don't look (and pay attention) every time you see something." [49 seconds]

Posted by Naing Tinnyuntpu on Saturday, May 21, 2016
D-Yan & Jenny at April Queens 3 Water Festival Stage Show

Now, we will build up more vocabulary:

Category: Cleaning up

အဝတ် လျှော် | a-woot shau2 — wash clothes (clothes + wash)

ပန်းကန် ဆေး | ba1-gun2 hsay3 — wash dishes (plates + wash)

လက် ဆေး | let hsay3 — wash the hand (hand + wash)

ရေ ချိုး | yay2 cho3 — take a bath or shower (water + bathe)

ဖုန် သုတ် | pfone2 thoat — to dust (dust + wipe out)

အခန်း ရှင်း | a-khan3 shin3 — tidy up the room as in room service (room + tidy-up)

How to make requests in Burmese?

To say, "I want to ... " the general format is:

ချင်တယ် | xxxx chin2 deare2, where you substitute xxxx with the verb of your choice.

Examples:

အဝတ် လျှော် ချင်တယ် | a-woot shau2 chin2 deare2 — I want to wash clothes.

ရေ ချိုး ချင်တယ် | yay2 cho3 chin2 deare2 — I want to take shower.

လိုက် ချင်တယ် | lite chin2 deare2 — I want to come along.

To suggest something, add the particle "ba2" after the verb with the format:

xxxx ပါ | xxxx ba2

ပါ | ba2 softens the tone from ordering to suggesting. Note the difference:

တက် | tet — officer ordering the soldier to go up.

တက်ပါ | tet ba2 — Driver politely telling the passenger to go inside (up) the vehicle.

ပါဦး | ba2 ome3 — softens the tone even more.

စားပါဦး | sa3 ba2 ome3 "Won't you have (eat) some?

Please refer to Lesson 2 and 3 for basic sentence constructions. If you know the general pattern, you can just substitute the verbs in most cases.

Note: Most of the action words have noun used as a prefix word in front of the verb. Commands can be stand alone verbs, but in phrases and complete sentences, related noun must be used as a prefix to avoid ambiguity.

Here are some more useful verbs and phrasal verbs:

Seeing a Doctor

ဆေး သောက် | hsay3 thout — take medication in liquid or tablet form (medicine + drink)

ဆေး ထိုး | hsay3 hto3 — inject with needle (medicine + punch or poke through)

ပြ | pya1 — to show

ဆရာဝန် ပြ | hsa1-ya2-woon2 pya1 — see a doctor. (doctor + show)

ဆရာဝန် ခေါ် | hsa1-ya2-woon2 khau2 — call a doctor. (doctor + call)

Communication

ဘာသာ ပြန် | ba2-dtha2 pyan2 — translate. (language or subject + translate)

ဖုန်း ခေါ် | pfone3 khau2 — make a phone call. (phone + call)

အီးမေးလ် ပို့ | e3-may3 po1 — send email. (email + send)

Emergency Situation

တက္ကစီ ခေါ် | tet-si2 khau2 — call taxi. (taxi + call)

သံရုံး သွား | thun2-yone3 thwa3 — go to the embassy. (embassy + go)

ရဲ တိုင် | yeare3 tine2 — make a police report. (police + report)

ဒေါ်လာ လဲ | dau2-la2 leare3 — exchange dollar into local currency.(dollar + exchange)

Waking Up in the morning

အိပ်ရာ ထ | ate-ya2 hta1 — wake up. (bed + stand)

အိမ်သာ ဝင် | ain2-dtha2 win2 — go to the bathroom. (toilet + enter)

မျက်နှာ သစ် | myet-hna2 thit — freshen up by washing the face. (face + new)

သွား တိုက် | thwa3 tite — brush teeth. (tooth + knock or rub)

မုတ်ဆိတ် ရိတ် | moat-hsate yate — shave. (beard + shave)

Preparing to go to work

မိတ်ကပ် လိမ်း | mate-kut lain3 — put on make-up and cosmetics. (cosmetic+ to rub)

သနပ်ခါး လိမ်း | tha1-nut-kha3 lain3 — put on burmese traditional cosmetic made from bark of a type of tree. Burmese women and children use this paste for protection from the sun.( a type of tree bark + to rub)

ခေါင်း ဖြီး | goun3 pfe3 — comb hair. (head + to comb)

အဝတ် လဲ | a-woot leare3 — change clothes. (clothes + change)

မနက်စါ စါး | ma1-net sa2 sa3 — have breakfast. (morning + portion + eat)

ဖိနပ် စီး | pfa1-nut si3 — put on footwear. (slippers, shoes + ride)

ထီး ဆောင်း | hti3 hsoun3 — use an umbrella. (umbrella + put up)

Morning Rush Hour

Yangon morning rush hour

အလုပ် သွား | a-loat thwa3 — go to work. (work + go)

ကျောင်း သွား | kjoun3 thwa3 — go to school. (school + go)

အလုပ် ရှာ | a-loat sha2 — look for work. (work + search)

ဘတ်စကား စောင့် | but-sa1-ka3 soun1 — wait for the bus. (bus + wait)

ဘတ်စကား စီး | but-sa1-ka3 si3 — take a bus. (bus + ride)

ကား မောင်း | ka3 moun3 — drive a car. (car + drive)

Note: Public buses are now called လိုင်းကား | line3 ka3 where line3 refer to the route indicated by the route number. Rates in Yangon as of July 2016 range from 200 Kyat to 300 Kyat for the entire trip covering greater Yangon that stretches as far as 15 miles.

On January 16, 2017 a new bus system (YBS) with new numbers were introduced in Yangon. See the routes with all the bus stops and detailed maps at http://ygnbusdirectory.com/.

At Work

အလုပ် တက် | a-loat tet — start work as in start of the shift. (work + go up)

အလုပ် လုပ် | a-loat loat — to work (work [noun] + to work [verb])

ဆွေးနွေး | hsway3-nway3 — discuss

တွက်ချက် | twet-chet — calculate; do the math.

ရေတွက် | yi2-twet — count

ပြင်ဆင် | pyin2-hsin2 — prepare

ကြော်ငြာ | kjau2-nya2 — advertise

စဉ်းစား | sin3-za3 — think

စေ့စပ် | say1-sut — negotiate

လူ ငှား | lu2-hnga3 — hire people. (people + rent/hire)

ငှားရမ်း | hnga3-yan3 — to rent

စစ်ဆေး | sit-hsay3 — inspect

ထိန်းသိမ်း | htain3-thain3 — maintain

ပြင် | pyin2 — repair

စမ်း | sun3 — to test

ဆင် (တပ်ဆင် သည်) | sin2 — assemble

ထုပ် (အထုပ် ထုပ်သည်) | htoat — pack

ရောင်းဝယ် | youn3 weare2 — buy & sell. (sell + buy)

ဆုံးဖြတ် | hsone3-pfyut — make decisions.

စီမံခန့်ခွဲ | si2-mun2 khan1-gweare3 — manage

အလုပ်ကြမ်း လုပ် | a-loat kjan3 loat — do a menial work. (job + rough + do)

စကား ပြော | za1-ga3 pyau3 — chit-chat (spoken language + speak)

အချိန် ဖြုန်း | a-chain2 pfyone3 — waste time. (time + waste)

Lunch Time

နေ့လယ်စာ စား | nay1-leare2 za2 sa3 — have lunch. (afternoon + portion + eat)

လက် ဆေး | let hsay3 — wash the hand. (hand + wash)

လက် သုတ် | let thoat — dry or clean the hand with napkin. (hand + wipe)

ပါးစပ် သုတ် | ba1-zut thoat — wipe the mouth clean with napkin. (mouth + wipe)

ရေ သောက် | yay2 thout — drink water. (water + drink)

အပေါ့ သွား | a-pau1 thwa3 — go to the restroom. (urine + go)

အနား ယူ | a-na3 yu2 — to rest. (a rest + take)

Back to Work

အလုပ် ပြန်လုပ် | a-loat pyan2 loat — resume work. (work [noun] + return + to work [verb])

လက်ဖက်ရည် သောက် | la1-pfet-yay2 thout — drink tea. (tea + drink)

နာရီ ကြည့် | na2-yi2 kji1 — look at the clock. (watch or clock + look or watch)

သွားဖို့ ပြင် | thwa3 bo1 pyin2 — prepare to go. (go + for + prepare

End of Shift

အလုပ် ဆင်း | a-loat hsin3 — to end work as in the end of shift and knock-off time (work [noun] + go down)

Oddly enough, it also refers to start work in the beginning of shift. For the later case, the reference point is probably going down the stairs of one's home.

ကျောင်း ဆင်း | kjoun3 hsin3 — finish class. (school + to go down); never use this for start of class.

အိမ် ပြန် | ain2 pyan2 — go back home. (house + to return, to repeat)

Back Home

တံခါး ဖွင့် | da1-ga3 pfwin1 — open the door. (door + open)

ဖိနပ် ချွတ် | pfa1-nut choot — remove footwear. (slippers, shoes + take-off) It is a Burmese custom to remove footwear at the door.

ထမင်း ချက် | hta1-min3 chet — cook rice. (rice + cook)

ဟင်း ချက် | hin3 chet — cook a dish which is eaten with rice. (dish + cook)

အင်္ကျီ ချွတ် | ain3-ji2 choot — take off the shirt. (shirt + take off)

ခေါင်း လျှော် | goun3 shau2 — shampoo hair. (head + wash)

ရေ ချိုး | yay2 cho3 — take a bath or shower. (water + bathe)

မီး ဖွင့် | mi3 pfwin1 — switch on the lights. (fire or light + open)

မီး ထွန်း | mi3 htoon3 — shine a flashlight or light up the lamp. (fire or light + light up)

ခြင်ဆေး ထွန်း | chin2 zay3 htoon3 — light up or to spray mosquito repellents. (mosquito + chemical compound + light up)

Dinner Time

ထမင်း စား | hta1-min3 sa3 — general term to have a meal. (rice + eat)

ဆု တောင်း | hsu1 toun3 — say Grace. [Christian rituals] (wish or trophy + ask for)

ညစာ စား | nya1 za2 sa3 — have dinner. (night + portion + eat)

စားပွဲ ရှင်း | za1-bweare3 shin3 — clean up the table. (table + tidy up)

ရေ ဖွင့် | yay2 pfwin1 — turn on the water, e.g., from the tap, faucet, pipe. (water + open)

ပန်းကန် ဆေး | ba1-gun2 hsay3 — wash dishes. (plates + wash)

ရေ ပိတ် | yay2 pate — turn off the water, e.g., from the tap, faucet (water + close)

Before going to bed

ရေဒီယို နားထောင် | ray2-de2-yo2 na3 htoun2 — listen to the radio. (radio + listen)

တီဗွီ ကြည့် | ti2-bwe2 kji1 — watch TV. (TV + to watch)

စာ ဖတ် | sa2 pfut — read a book; to study. (literature, letter, words + read)

ပန်ကာ ဖွင့် | pan2-ka2 pfwin1 — turn on the fan. (fan + open)

အဲကွန်း ဖွင့် | eare3-koon3 pfwin1 — turn on the air-conditioner. (air-cond. + open)

ဘုရား ရှိခိုး | pfa1-ya3 shit-kho3 — say prayers. [Buddhist rituals] (God or the Buddha or a symbol representing the Buddha + pay respect)

တီဗီ ပိတ် | ti2-bwe2 pate — switch off TV. (TV + close)

ခြင်ထောင် ချ | chin2-doun2 cha1 — set up a mosquito-net in the sleeping area. (mosquito net + pull down)

မီး ပိတ် | mi3 pate — switch off the light. (light or fire + close)

အိပ် | ate — sleep

Category: Basic Body Motions and 5 senses

ထိုင် | htine2 — sit

| hta1 — stand up (maintain upright position)

လှဲ ( လဲလျောင်း ၊ လှဲလျောင်း ) | hleare3 — lie down

| ma1 — lift up

တွန်း | toon3 — push

ဆွဲ | hsweare3 — pull

ထမ်း | htan3 — carry on the shoulder

ကြား | kja3 — hear

မြင် | myin2 — see

ယူ | yu2 — take

ကိုင် | kine2 — hold with the hand

ကိုင်ထား | kine2 hta3 — keep holding on tight

လွှတ် လိုက် | hloot lite — release by ungrasping of the hand, by withdrawal of the foot, letting go mentally, or to physically release a captive.

ပြော | pyau3 — tell

ပြန် ပြော | pyan2 pyau3 — repeat what one said. (repeat + say)

အော် (အော်ဟစ်) | au2 — shout or scream

ပြန် လုပ် | pyan2 loat — repeat or do it one more time. (repeat + do)

Category: Office and Clerical

မိတ္တူ ကူး | mate-tu2 ku3 — make photocopies. (photocopy + copy)

ဓါတ်ပုံ ရိုက် | dut-pone2 yite — take photos. (photos + hit or strike)

ဖေါင် ဖြည့် | pfoun2 pfyay1 — fill up the form. (form + fill up)

လက်မှတ်ထိုး | let-hmut hto3 — sign one's name. (signature + punch)

ပိုက်ဆံ ပေး | pike-hsun2 pay3 — pay money. (money + pay)

လက်မှတ်ထိုး | let-hmut hto3 — formal word to sign one's name.

ငွေသွင်း | ngway2 thwin3 — make payment at the counter (money + deposit)

ချလန် ထုတ် | cha1-lun2 htoat — get the receipt (receipt + issue).

Category: Leisure

ရေ ကူး | yay2 ku3 — swim (water + swim)

လှေ လှော် | hlay2 hlau2 — row a boat. (boat + row)

ရွက်လှေ လှော် | ywet-hlay2 hlau2 — sail a boat. (sailing boat + sail)

တောင် တက် | toun2 tet — climb a mountain. (hill or mountain + go up)

လမ်းလျှောက် ထွက် | lun3-shout htwet — go out for a walk. (walk + come out)

စက်ဘီး စီး | set-bain3 si3 — ride a bicycle. (bicycle + ride)

ဈေး ဝယ် | zay3 weare2 — go shopping. (market + buy)

ဂေါက်သီး ရိုက် | gout-thi3 yite — play golf. (golf + hit or strike)

ဧည့်သည် ဖျော်ဖြေ | eare1-dtheare2 pfyau2-byay2 — entertain guests. (guest + entertain)

ခြင်းလုံး ခတ် | chin3-lone3 khut — play a non-competitive sport participated by a small group of people [usually 4 or 5] facing each other in a circular formation, where the objective of the game is to keep the ball made of cane in the air as long as possible by means of foot, shoulder, head, and parts of the body except the hand, and by passing around. (cane basket + ball + toss with foot)

အရက် သောက် | a-yet thout — drink alcohol (alcohol + drink)

သီချင်း ဆို | tha1-chin3 hso2 — sing a song (song + sing)

Sing a song in Burmese

ရုပ်ရှင် ကြည့် | yoat-shin2 kji1 — watch movie (movie + to watch)

ဘုရားပွဲ သွား | pfa1-ya3 bweare3 thwa3 — go to night time festival at the pagoda compound where there are all-night shows as well as stalls selling food and variety of items in a Carnival style environment.(Pagoda + festival + go)

ဖဲ ရိုက် | pfeare3 yite — play cards (playing cards + hit or strike)

လောင်းကစား | loun3 ga1-za3 — gamble (gamble + play)

Color Codes: nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, conjunctions, particles, postpositional markers, interjections.

NO SCRIPT VERSION

To be or not to be...

If that was the question, the answer is "forget it!" You can forget about the direct translation of "is", "are", "am", "to be" such as in "He is a doctor.", "They are here.", "I am fine.", and so on.

The Burmese equivalent of such Verb trans (v.t) are usually found at the end of the sentence by positive affirmation ending words such as

ပါ | "ba2" (particle), MP3 Audio File and

တယ် | "deare2" (postpositional marker). MP3 Audio File

For example,

သူဆရာဝန်ပါ | thu2 hsa1-ya2-woon2 ba2 MP3 Audio File

means "He is a doctor.", where

သူ | thu2 MP3 Audio File

is a pronoun "he" or "she", and

ဆရာဝန် | hsa1-ya2-woon2 (noun) MP3 Audio File

means doctor.

Negative ending word

ဘူး | "bu3" MP3 Audio File

is in an equivalent of "is not", "are not", "am not" and so on. This word is NOT a verb, but a particle in Myanmar grammar.

သူမရှိဘူး | thu2 ma1-shi1 bu3 MP3 Audio File

means he or she is not here.

Unlike English word "is", you can still construct the Burmese sentence without using ပါ | "ba2". MP3 Audio File For example,

သူဆရာဝန်လေ | thu2 hsa1-ya2-woon2 lay2 MP3 Audio File means "he is a doctor, don't you know?"

Such single-syllable ending words are not verbs, but known as

ဝိဘတ် | we1-but (postpositional markers) MP3 Audio File and

ပစ္စည်း | pyit-si3 (particles) MP3 Audio File

in Burmese grammar. They are important part of the Burmese sentence as explained in lesson 3.

Burmese grammar and verb-suffixes are further explained in lesson 59 for serious learners.

Types of Verbs in Myanmar Language

ကြိယာ | ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File from the Pali origin is the class of words that show one of the three things below:

ပြုခြင်း | pyu1 chin3 - action (does/do:

ဖြစ်ခြင်း | pfyit chin3 - occurrence (be/is/are/am):

ရှိခြင်း | shi1 chin3 - presence (is at/has/have)

Burmese equivalent of "be/is/are/am" such as တယ် | deare2 MP3 Audio File are not verbs but postpositional markers, and they form verb clauses only in combination with verbs such as "go", "eat", "come", or adjectives such as "white", "wrong", "hot".

Similarly, ending particle words such as ပါ | ba2 MP3 Audio File are combined with nouns: "doctor", "man", "Buddhist" to get the verb clause "be/is/are/am" something or someone.

Burmese verbs can be categorized by the above three characteristics. In addition, they can also be classified by three types of sentence construction, so there are a total of six terms that students learn in Myanmar high schools.

ပြုခြင်းပြ ကြိယာ | pyu1 chin3 pya1 ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File - action words such as eat, walk, run, write, read.

ဖြစ်ခြင်းပြ ကြိယာ | pfyit chin3 pya1 ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File - words that show the occurrence, state, or condition. E.g.,

ထမင်းကျက်ပြီ | hta-min3 kjet byi2 -- The rice is cooked. MP3 Audio File

ရှိခြင်းပြ ကြိယာ | shi1 chin3 pya1 ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File - words that describe the presence or existence of something. E.g.,

အပေါ်ထပ်မှာ ရှိတယ် | a-pau2-htut hma2 shi1 deare2 - It is upstairs. MP3 Audio File

ပင်ကို ကြိယာ | pin2-go2 ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File - original words that cannot be broken up into two or more words. E.g.,

ပူဇော် | pu2-zau2 - make a devotional offering. MP3 Audio File

ဂုဏ်ရည်ပြ ကြိယာ | gome2-yay2-pya1 ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File - words that show the quality. Those are adjectives converted into verbs. E.g.,

သူ သာယာ နေတယ် | thu2 tha2-ya2 nay2 deare2 - She is enjoying the experience. MP3 Audio File

The adjective သာယာ | tha2-ya2 meaning "enjoyable" or "pleasant" is modified into the verb by the ending postpositional marker.

ပေါင်းစပ် ကြိယာ | poun3-sut ka1-ri1-ya2 MP3 Audio File - compound verb followed by the ending postpositional marker. E.g.,

စားသောက်ဆိုင်၌ စားသောက်သည် | sa3-thout hsine2 hnite sa3-thout dthi2 - eat and drink or have a meal at the restaurant. MP3 Audio File

စားသောက်ဆိုင် | sa3-thout hsine2 (noun) MP3 Audio File refers to the restaurant. It is made up of the compound verb စားသောက် | sa3-thout and the noun ဆိုင် | hsine2 meaning shop.

Burmese verbs do not change with tense like in English. Instead, verb-suffix words are appended to show the past tense, present tense, and future tense.

သွားမယ် | thwa3 meare2 - I will go. MP3 Audio File

ကန်တော့မယ် | kun2 dau1 meare2 - I am about to kick. MP3 Audio File

ရောက်ဖူးတယ် | yout pfu3 deare2 - I have been there. MP3 Audio File

နားလည်သွားပြီ | na3-leare2 thwa3 byi2 - I have understood now. MP3 Audio File

ပြောခဲ့တယ် | pyau3 kheare1 deare2 - I have told (him). MP3 Audio File

လုပ်နေတယ် | loat nay2 deare2 - I am doing (something). MP3 Audio File

Similarly, the same verb words are used for both plural and singular forms to say: "He does something" and "They do something."

CLICK (OR TOUCH) TABLE HEADER COLUMNS TO SORT BY ASCENDING OR DESCENDING ORDER OF ENGLISH OR BURMESE SCRIPT.

List of Verbs with MP3 Audio (Sortable)
AUDIO↑↓ ENGLISH ↑↓
အချိန် ဖြုန်း | a-chain2 pfyone3 waste time
အလုပ် လုပ် | a-loat loat to work
အလုပ်ကြမ်း လုပ် | a-loat-kjan3 loat do a menial work
အနား ယူ | a-na3 yu2 rest
အပေါ့ သွား | a-pau1 thwa3 go to the restroom
အဝတ် လဲ | a-woot leare3 change clothes
အဝတ် လျှော် | a-woot shau2 wash clothes
အရက် သောက် | a-yet thout drink alcohol
အိမ်ပြန် | ain2 pyan2 go back home
အိမ်သာ ဝင် | ain2-dtha2 win2 go to the bathroom
အိပ် | ate sleep
အိပ်ရာ ထ | ate-ya2 hta1 wake up from bed
အော် | au2 shout or scream
ပန်းကန် ဆေး | ba1-gun2 hsay3 wash dishes
ပါးစပ် သုတ် | ba1-zut thoat wipe clean mouth area
ဘာသာ ပြန် | ba2-dtha2 pyan2 translate
ဘတ်စကား စီး | but-sa1-ka3 si3 take bus
ချ | cha1 to fight; to pull down
ချလန် ထုတ် | cha1-lun2 htoat get the receipt
ချက် | chet to cook
ခြင်ထောင် ချ | chin2-doun2 cha1 set up a mosquito-net
ချွတ် | choot remove
ဒေါ်လာ လဲ | dau2-la2 leare3 exchange dollar
ဓါတ်ပုံ ရိုက် | dut-pone2 yite take photos
အီးမေးလ် ပို့ | e3-may3 po1 send email
အဲကွန်ဖွင့် | eare3-koon2 pfwin1 turn on air-conditioner
ကစား | ga1-za3 to play
ခေါင်း ဖြီး | goun3 pfe3 comb hair
ဂေါက်သီး ရိုက် | gout-thi3 yite play golf
ဟင်း ချက် | hin3 chet cook dishes
လှေ လှော် | hlay2 hlau2 row a boat
လှဲ | hleare3 lie down
လွှတ် | hloot release
ငှားရမ်း | hnga3-yan3 to rent
ဟိုး | ho3 halt
ဆရာဝန် ခေါ် | hsa1-ya2-woon2 khau2 call doctor
ဆရာဝန် ပြ | hsa1-ya2-woon2 pya1 get medical examination
ဆေး | hsay3 wash (general term)
ဆေး ထိုး | hsay3 hto3 give injection
ဆေး သောက် | hsay3 thout take medication
ဆင် | hsin2 assemble
ဆင်း | hsin3 go down
ဆိုင်း ထိုး | hsine3 hto3 sign one's name
ဆို | hso2 sing
ဆုတ် | hsoat go backward
ဆုံးဖြတ် | hsone3-pfyut make decisions
ဆွေးနွေး | hsway3-nway3 discuss
ဆွဲ | hsweare3 pull
| hta1 wake up
ထမင်း ချက် | hta1-min3 chet cook rice
ထိန်းသိမ်း | htain3-thain3 maintain
ထမ်း | htan3 carry on the shoulder
ထီး ဆောင်း | hti3 hsoun3 use an umbrella
ထိုင် | htine2 sit
ထိုး | hto3 to punch; to poke
ထုပ် | htoat pack
ထွန်း | htoon3 shine the lamp
ထွန်း | htoon3 light up a fire
ထွက် | htwet come out
ခေါ် | khau2 to call
ကိုင် | kine2 hold with the hand
ကိုင်ထား | kine2 hta3 keep on holding
ကြား | kja3 hear
ကြော်ငြာ | kjau2-nya2 advertise
ကြည့် | kji1 watch
ကြည့် | kji1 look
ကူ | ku2 to help
ကူး | ku3 cross the road
ကူး | ku3 to copy
ကူး | ku3 swim
ကွေ့ | kway1 to turn
လာ | la2 come
လိမ်း | lain3 rub (a paste) on body
လဲ | leare3 exchange
လက်မှတ်ထိုး | let-hmut hto3 sign the name
လိုက် | lite come along
လုပ် | loat do
လောင်းကစား | loun3 ga1-za3 gamble
လူ ငှား | lu2 hnga3 hire people
လမ်းလျှောက် ထွက် | lun3-shout htwet go out for a walk
| ma1 lift up
မနက်စါ စါး | ma1-net-sa2 sa3 have breakfast
မိတ်ကပ် လိမ်း | mate-kut lain3 put on cosmetics
မိတ္တူ ကူး | mate-tu2 ku3 make photocopies
မီးပူတိုက် | mi3-bu2 tite iron clothes
မီး ပိတ် | mi3 pate switch off the light
မုတ်ဆိတ် ရိတ် | moat-hsate yate shave beard
မောင်း | moun3 drive
မျက်နှာ သစ် | myet-hna2 thit wash face
မြင် | myin2 see
နား | na3 rest
နားထောင် | na3 htoun2 listen
နေ့လယ်စာ စား | nay1-leare2-za2 sa3 have lunch
ငွေသွင်း | ngway2 thwin3 make payment or make a money deposit
ညစာ စား | nya1 za2 sa3 have dinner
ပန်ကာ ဖွင့် | pan2-ka2 pfwin1 turn on the fan
ပိတ် | pate close door
ပိတ် | pate switch off
ပေး | pay3 to pay; to give
ဖိနပ် စီး | pfa1-nut si3 put on footwear
ဘုရား ရှိခိုး | pfa1-ya3 shit-kho3 do Buddhist rituals
ဘုရားပွဲသွား | pfa1-ya3-bweare3 thwa3 go to Pagoda Festivals
ဖဲ ရိုက် | pfeare3 yite play cards
ဖုန် သုတ် | pfone2 thoat to dust
ဖုန်း ခေါ် | pfone3 khau2 make a phone call
ဖေါင် ဖြည့် | pfoun2 pfyay1 fill up the form
ဖတ် | pfut read
ဖွင့် | pfwin1 open
ဖွင့် | pfwin1 switch on
ဧည့်သည် ဖျော်ဖြေ | pfyau2-byay2 entertain
ဖြည့် | pfyay1 fill up
ဖြုန်း | pfyone3 to waste
ပိုက်ဆံ ပေး | pike-hsun2 pay3 pay money
ပို့ | po1 send
ပြ | pya1 to show
ပြန်လုပ် | pyan2 loat repeat (work)
ပြန် ပြော | pyan2 pyau3 repeat and say
ပြော | pyau3 tell
ပြေး | pyay3 run
ပြင် | pyin2 repair
ပြင်ဆင် | pyin2-hsin2 prepare
စာ ဖတ် | sa2 pfut read; to study
စား | sa3 eat
စေ့စပ် | say1-sut negotiate
စက်ဘီး စီး | set-bain3 si3 ride a bicycle
ရှာ | sha2 search
လျှော် | shau2 wash clothes
လျှော် | shau2 shampoo hair
ရှင်း | shin3 tidy up
ရှိခိုး | shit-kho3 do religious rituals
စီမံခန့်ခွဲ | si2-mun2 khan1-gweare3 manage
စီး | si3 ride
စဉ်းစား | sin3-za3 think
စစ်ဆေး | sit-hsay3 inspect
စောင့် | soun1 wait
စမ်း | sun3 to test
တက် | tet go up; climb
တက္ကစီ ခေါ် | tet-si2 khau2 call taxi
သီချင်း ဆို | tha1-chin3 hso2 sing a song
သိ | thi1 know
သုတ် | thoat wipe
သောက် | thout drink
သွား | thwa3 go
သွား တိုက် | thwa3 tite brush teeth
တီဗွီ ကြည့် | ti2-bwe2 kji1 watch TV
တီဗွီပိတ် | ti2-bwe2 pate switch off TV
တိုင် | tine2 to report
တိုး | toe3 push forward
တွန်း | toon3 push
တောင် တက် | toun2 tet climb a mountain
တွက်ချက် | twet-chet calculate
ဝယ် | weare2 buy
ဝင် | win2 enter
ရေ ချိုး | yay2 cho3 take a bath
ရေ ကူး | yay2 ku3 swim
ရေ ပိတ် | yay2 pate turn off the water
ရေ ဖွင့် | yay2 pfwin1 turn on the water
ရေဒီယို နားထောင် | ray2-de2-yo2 na3-htoun2 listen to the radio
ရဲ တိုင် | yeare3 tine2 make police report
ရေတွက် | yi2-twet count
ရိုက် | yite strike; to hit
ရုပ်ရှင် ကြည့် | yoat-shin2 kji1 watch movie
ရောင်းဝယ် | youn3 weare2 buy & sell
ယူ | yu2 take (something)
ရပ် | yut to park; to stop
ရွက်လှေ လှော် | ywet-hlay2 hlau2 sail a boat
စားပွဲ ရှင်း | za1-bweare3 shin3 clean up the table
စကား ပြော | za1-ga3 pyau3 chit chat
ဈေး ဝယ် | zay3 weare2 to shop